Vanwege de Corona pandemie zijn door de overheid strenge maatregelen genomen. Recent bereikte ons ((NVD) de vraag of het in het kader van voorkoming van verdere verspreiding van het Coronavirus nog verantwoord was om te duiken en om duikkeuringen te verrichten c.q. te ondergaan.

Na overleg met collega’s in binnen- en buitenland heeft het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde (NVD) drie standpunten geformuleerd.

1) geadviseerd wordt om voorlopig geen recreatieve duiken meer te maken, noch solo, noch in buddyparen.

Sporten (en dus ook duiken) in groepen wordt van overheidswege, door het RIVM en de NOC-NSF ontraden door het NOC-NSF worden ook 1-op-1 trainingen ontraden. Het is niet goed mogelijk een minimale afstand van anderhalve meter te houden tussen twee duikers. Daarnaast bestaat er een risico van overdracht van het virus via de duikapparatuur, zeker bij gehuurde apparatuur.

Een bijkomend probleem is, dat als er een duikongeval optreedt, het zeer moeilijk is om de vereiste hygiënische maatregelen te implementeren bij verblijf in een hyperbare kamer die in het kader van infectiepreventie momenteel vereist zijn. Gezien het beroep dat momenteel wordt gedaan op gespecialiseerd personeel en beademingsapparatuur is het de vraag of er een hyperbare kamer met voldoende gekwalificeerd personeel tijdig beschikbaar zal zijn.

2) geadviseerd wordt om niet essentiële duikkeuringen uit te stellen tot een later tijdstip.

Dit betreft met name de periodieke duikkeuringen voor recreatieve duiken. Bij een duikkeuring is er onvermijdelijk sprake van fysiek contact tussen keuringsarts en keurling. Het uitstellen van een jaarlijkse duikkeuring bij een duiker zonder klachten voegt niet veel toe aan de duikmedische risico’s.

Anderen lezen ook:  Duiken en rugklachten

Een tijdelijke oplossing is om gebruik te maken van een gevalideerde vragenlijst, bijvoorbeeld de Sport Diving Medical Referee Form–2016 van de UK Diving Medical Committee. Als er geen bijzonderheden zijn, kan de medische licentie worden verlengd met een half jaar, waarna een “normale” duikkeuring kan plaats vinden (ervan uit gaand dat de pandemie dan over is).

Als er bijzonderheden zijn, kan er sprake zijn van een (tijdelijke) ongeschiktheid om te duiken. De duikerarts zal hierover met de duiker overleggen, en mogelijk adviseren over een “normale” duikkeuring op een later tijdstip.

3) geadviseerd wordt om professionele duikers wel een duikmedisch onderzoek te laten ondergaan

Er wordt geadviseerd om professionele duikers, die wettelijk verplicht zijn om gekeurd te worden, wel een duikmedisch onderzoek te laten ondergaan, met inachtneming van adequate maatregelen te nemen door de duikerarts om virusoverdracht te voorkomen.

De keurling draagt de verantwoordelijkheid om voor de keuring te melden of er sprake is van verschijnselen die zouden kunnen passen bij een infectie met het Corona virus (bijvoorbeeld hoesten, kortademigheid of koorts) zodat de keuring kan worden uitgesteld tot een later tijdstip.

Deze adviezen van de Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde gelden vanaf heden tot 10 april 2020, en zullen regelmatig worden geactualiseerd op de website van de NVD.

We wensen u het allerbeste in deze moeilijke tijden.
Namens het bestuur van de NVD,
Rienk Rienks, voorzitter NVD.

www.duikgeneeskunde.nl